تست لوله کشی فاضلاب -1 آزمایش لوله کشی فاضلاب را باید پیشاز نصب لوازم بهداشتی انجام داد. -2 به هنگام آزمایش، همه اجزاي لوله کشی فاضلاب ساختمان باید آشکار و قابل بازرسی باشد. -3 آزمایش با آب ممکن است قسمت به قسمت و یا در صورتی که مصالح لوله کشی و اتصال ها در برابر فشار ارتفاع(استاتیک) ساختمان مقاوم باشند، به طور یکجا براي کلیه شبکه لوله کشی انجام شود. -4 در حالتی که کلیۀ شبکۀ لوله کشی به طور یکجا با آب آزمایش شود باید همۀ دهانه هاي باز شبکۀ لوله کشی، جز بالاترین دهانۀ باز آن، به طور موقت بسته شود و تمام لوله ها با آب پر شود .پساز مدت 15 دقیقه باید همۀ قطعات و اتصال ها مورد بازرسی قرارگیرد و نشت آب مشاهده نشود .در صورت مشاهده نشت آب باید قطعۀ معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم یا تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود .در این روش آزمایش شبکۀ لوله کشی فاضلاب و هواکش ممکن است با هم انجام گیرد. -5 در حالتی که شبکۀ لوله کشی قسمت به قسمت آزمایش شود باید با استفاده از دریچه هاي بازدید و دسترسی، که روي لولۀ قائم پیش بینی شده اند، ساختمان در ارتفاع به چند منطقه تقسیم شود و آزمایشبا آب در هر منطقه به طور جداگانه صورت گیرد .در هر منطقه، جز بالاترین 3 متر، فشار آزمایشی با آب نباید از 3 متر ستون آب کمتر باشد و هیچیکاز قطعات با اتصال ها نباید در معرض فشاري کمتر از 3 متر قرار گیرد .در صورت مشاهد ة نشت باید قطعۀ معیوب یا اتصال ضعیف ترمیم و تعویض شود و آزمایش با آب تکرار شود .در این روش آزمایش شبکۀ لوله کشی فاضلاب باید جدا از شبکۀ لوله کشی هواکش انجام گیرد. آزمایش لوله کشی آب مصرفی -1 ممکن است آزمایش لوله کشی قسمت به قسمت در جریان پیشرفت کار، یا به طور کامل پساز نصب کلیه لوله ها و اجزاي دیگر لوله کشی صورت گیرد. -2 پیشاز انجام آزمایشو تأیید لوله کشی، هیچ یکاز اجزاي لوله کشی نباید با عایق یا اجزاي ساختمان پوشانده شود . در هنگام آزمایش همه اجزاي لوله کشی باید آشکار و قابل بازرسی باشد. -3 علاوه بر آزمایش قسمت به قسمت یا کامل لوله کشی، باید پساز خاتمه کار و نیز پساز نصب لوازم بهداشتی، آزمایشفشار با آب انجام گیرد. -4 پس از خاتمه لوله کشی و پیش از نصب لوازم بهداشتی باید دهانه هاي باز به طور موقت بسته شود و لوله کشی با آب به تدریج پر شود و کاملاً هواگیري گردد .پیشاز اقدام به آزمایش، باید شبکه لوله کشی را به مدت حداقل دو روز پر از آب نگاه داشت. -5 آزمایش فشار باید با آب و به کمک تلمبه مخصوص آزمایش فشار آب، مجهز به فشار سنج با فشار حداقل 10 بار انجام شود . فشار سنج باید در بالاترین قسمت لوله کشی مورد آزمایش نصب شود. -6 مدت آزمایش باید حداقل یک ساعت باشد .در این مدت اگر شکستگی یا نشت آب مشاهده شود، باید آزمایش فشار آب پساز رفع عیب تکرار شود. -7 پساز نصب لوازم بهداشتی یکبار دیگر باید آزمایش فشار آب انجام شود .شبکه لوله کشی آب، لوازم بهداشتی و کلیه اجزاي آن باید از نظر مقدار جریان و فشار کار در وضعیت کار عادي قرارگیرد .همه شیرها باید یکبه یکباز و بسته شود و نسب تبه آب بند بودن آن ها اطمینان حاصل شود .این مرحله آزمایش باید در فشار بهره برداري و به مدت حداقل یک ساعت انجام شود . در صورت مشاهده نشت، پساز رفع عیب، این آزمایشباید تکرار شود. آزمایش لوله کشی شوفاژ -1 آزمایش لوله کشی باید با آب انجام شود . -2 در شرایطی که آب خطر یخ زدگی وجود دارد، می توان با افزودن ضد یخ به آب، لوله را آزمایش کرد. -3 هنگام آزمایش، اجزاي لوله کشی باید به طور آشکار و در معرضدید و قابل بازرسی باشد. 1برابر فشار کار طراحی سیستم لوله کشی انجام شود. / -4 آزمایش با آب باید با فشار دست کم 5 -5 درهر حال ، کمینه فشار آزمایش، نباید از 7 بار کمتر باشد. -6 در آزمایش شبکه لوله کشی، فشار سنج باید در بالاترین نقطه شبکه قرار داشته باشد. -7 مدت زمان آزمایش دست کم باید دو ساعت پیوسته باشد. -8 در مدت آزمایش باید همه اجزاي لوله کشی و اتصال ها یکبه یک بازرسی و هیچ گونه نشتی مشاهده نشود. -9 در صورت مشاهده نشت آب، باید قطعه یا اتصال معیوب تعویضیا ترمیم و سپسآزمایشتکرار گردد.