تبرید عبارت است از جذب حرارت از یک سیال و دفع آن به سیال دیگر (سیال می تواند هوا یا آب و یا هر نوع گاز یا مایع دیگر باشد). در کلیه سیستمهای تبرید حفظ سرما مستلزم جذب حرارت از موادی با درجه حرارت کمتر و خارج کردن این حرارت به محیطی با درجه حرارت بالاتر می باشد.

 

كمپرسور پیستونی :

امروزه در صنعت تبرید بیشتر از كمپرسورهای پیستونی استفاده می شود. در این نوع كمپرسورها از حركت رفت و آمدی پیستون، سیال را متراكم می نمایند . این نوع كمپرسور اغلب در سیستم تبرید مورد استفاده قرار می گیرد و ممكن است قدرت آنها از چند دهم اسب تا چند صدم اسب باشد و می تواند از یك سیلندر و یا چند سیلندر تشكیل شده باشد .

 

كمپر سورهای مارپیچی ( اسکرو ) :

كمپرسورهای مارپیچی تشكیل شده از بدنه که دارای شیارهائی اســت كه در دو رتــور با تیغه های دنده ای مارپیچی قرار گرفته اند. موتور هادی به الكتروموتور متصل است و دارای دندانه برآمده پهن می باشد .